Program Tanımı

Sanat Kuram? ve Elestirisi Yan Dal Onur Program?, gorsel sanatlar cal?smalar?n? de?isik yonleriyle ozgun bir program cercevesinde bir araya getirerek o?rencilerin sanat tarihini, kuram?n?, elestirisini ve muzecili?i kapsayacak sekilde, temel entelektuel e?ilimleri ve tart?smalar? anlamalar?n? amaclamaktad?r. Bu amac dahilinde, son y?llarda one c?kan ve bakma bicimlerimizi etkileyen yeni gorus felsefeleri, yasam tarzlar? ile toplumsal iliskileri bastan tan?mlayan yeni teknolojiler ve medya ele al?nmaktad?r. Elestirel yaklas?m bu program?n onemli unsurlar?ndan biridir. Farkl? disiplinlerden kaynaklanan yeni yontemler ve kuramlar o?rencilere gorsel sanatlar? ve alt?nda yatan entelektuel ve kuramsal dayanaklar? kesfe c?kabilecekleri, analitik becerileri gelistirebilecekleri, zihinsel ac?dan zorlay?c? ve merak uyand?r?c? bir ortam sa?lamaktad?r. Bu yenilikci program?n sanat tarihi ve kuram?ndan elestiri ve kuratorlu?e uzanan genis kapsam? icinde, Sak?p Sabanc? Muzesi basta olmak uzere ?stanbul'un sanat sergilerinin etkilesimli bir bicimde incelenmesiyle o?rencilerimiz kuramsal bilgilerini s?namak icin de essiz bir f?rsat bulacaklard?r.